Paradisi Beach

11 Epar.Od. Ialisou-Katavias Paradisi

See the route