BP - Salamastrakis Kai SIA OE

15th Km Rodou - Lindou

See the route