Leonardo

Diakou Athanasiou 5-7, Rhodes

See the route